Граѓанско право
Застапување во парнични, вонпарнични, управни и постапки пред државни органи
Застапување во постапки за извршување
Застапување и превземање на дејствија при реализација на права од облигациони односи
Судска и вонсудска постапка за наплата на парични побарувања од должници
Имотни односи
Застапување при приватизација и легализација на земјиште
Застапување при обележување на меѓи
Застапување при физичка делба
Семејно право
Развод на брак
Решавање на имотни спорови помеѓу поранешни брачни партнери
Утврдување или оспорување на татковство и мајчинство
Спорови за издржување и алиментација
Работни односи
Право на плата
Право на надоместоци од плата
Право на посебна зашита во случај на бременост, раѓање, родителство
Заштита од неосновани причини за откажување на договор за вработување
Наследно право
Составување на наследно-правни договори и тестаменти
Спроведување на оставинска постапка
Застапување при решавање на спорови помеѓу наследниците
Tрговско право
Регистрација на фирми и нивно застапување
Регистрација на здруженија на граѓани и невладини организации
Застапување во стечајни постапки
Кои сме ние
Адвокатско друштво Камчева и Димиќ

Основачи на Адвокатското друштво Камчева и Димиќ се Адвокат Емилија Камчева Стојановска и Адвокат Елита Димиќ.

Адвокатското друштво Камчева и Димиќ е формирано со цел обезбедување на правна помош и застапување на физичките и правните лица од областа на граѓанското право. Клиентите и соработниците на ова Адвокатско друштво добиваат широк спектар на услуги, правна помош поткрепена со практика и високо ниво на квалитетни услуги од областа на правото.

Основна цел ни е да ги надминеме очекувањата на нашите клиенти нудејќи постојана и високо квалитетна правна услуга.

 

Услуги

 1. Граѓанско право

  • Застапување во парнични, вонпарнични, управни и постапки пред државни органи
  • Застапување во постапки за извршување
  • Застапување и превземање на дејствија при реализација на права од облигациони односи
  • Судска и вонсудска постапка за наплата на парични побарувања од должници
 2. Трговско право

  • Регистрација на фирми и нивно застапување
  • Регистрација на здруженија на граѓани и невладини организации
  • Застапување во стечајни постапки
 3. Наследно право

  • Составување на наследно-правни договори и тестаменти
  • Спроведување на оставинска постапка
  • Застапување при решавање на спорови помеѓу наследниците
 4. Работни односи

  • Право на плата
  • Право на надоместоци од плата
  • Право на посебна зашита во случај на бременост, раѓање, родителство
  • Заштита од неосновани причини за откажување на договор за вработување
 5. Семејно право

  • Развод на брак
  • Решавање на имотни спорови помеѓу поранешни брачни партнери
  • Утврдување или оспорување на татковство и мајчинство
  • Спорови за издржување и алиментација
 6. Имотни односи

  • Застапување при приватизација и легализација на земјиште
  • Застапување при обележување на меѓи
  • Застапување при физичка делба
Клиенти

Нашето портфолио опфаќа физички лица во делот на граѓанско право  како и правни лица почнувајќи од мали бизниси и стартапи се до средни, големи и јавни претпријатија кој подеднакво професионално ги застапуваме во сите видови постапки пред надлежните судови, државните институции, како и пред други органи и организации на територијата на Република Македонија.

Согласно Кодексот за професионална етика на адвокатите, стручните соработници и адвокатските приправници на Адвокатската комора на РМ, ја почитуваме забраната за означување на називите на клиентите кои ги застапуваме или сме ги застапувале.

Адреса

Ул. Никола Тесла бр.9А/8
1000 Скопје, Македонија

онлајн прашања и совети:

вибер 070/444-970

Податоци за контакт

070/444-970,  070/233-215
ad.kamcevaidimikj@gmail.com