Новости

Новости

Што е прокура согласно Законот за трговски друштва

ПРОКУРА Поим на прокура Член 68 (1) Прокурата е трговско полномошно чијашто содржина и…
Новости

Акционерско друштво

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ Поим Член 270 (1) Акционерското друштво е…
Новости

Обврски на работодавачот согласно Законот за работни односи

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ   Обезбедување на работа Член 40 (1) Работодавачот е должен…
Новости

Обврски на работникот согласно Законот за работни односи

ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ Обврски на работникот во врска со вршење на работа Член 30 (1)…
Новости

Времена мерка согласно Законот за обезбедување на побарувањата

Обезбедување со претходна мерка   Надлежен суд по предлогот за обезбедување со претходна…
Новости

Надоместок за експроприрана недвижност согласно Законот за вонпарнична постапка

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАНА НЕДВИЖНОСТ   Член 241 Во постапката за…
Новости

Уредување на меѓи согласно законот за Вонпарнична постапка

УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃИ   Член 228 Во постапката за уредување на меѓи судот врши обновување…
Новости

Односи помеѓу етажните сопственици

УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЕТАЖНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ Член 201 Во постапката за уредување на…
Новости

Управување и користење на заеднички предмети согласно Законот за вонпарнична постапка

УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ Член 192 Во…
Кои сме ние
Адвокатско друштво Камчева и Димиќ

Основачи на Адвокатското друштво Камчева и Димиќ се Адвокат Емилија Камчева Стојановска и Адвокат Елита Димиќ.

Адвокатското друштво Камчева и Димиќ е формирано со цел обезбедување на правна помош и застапување на физичките и правните лица од областа на граѓанското право. Клиентите и соработниците на ова Адвокатско друштво добиваат широк спектар на услуги, правна помош поткрепена со практика и високо ниво на квалитетни услуги од областа на правото.

Основна цел ни е да ги надминеме очекувањата на нашите клиенти нудејќи постојана и високо квалитетна правна услуга.

 

Адреса

Ул. Никола Тесла бр.9А/8
1000 Скопје, Македонија

онлајн прашања и совети:

вибер 070/444-970

Податоци за контакт

070/444-970,  070/233-215
ad.kamcevaidimikj@gmail.com