Новости

Новости

Соседско право согласно Законот за сопственост и други стварни права

СОСЕДСКО ПРАВО Уредување на односите меѓу соседите како сопственици на недвижности Член…
Новости

Права на градежното земјиште

ПРАВА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 1.Права на градежно земјиште во сопственос на физички и…
Новости

Родителско право и утврдување на татковство и мајчинство

ОДНОСИ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА I. РОДИТЕЛСКО ПРАВО Член 44 Родителското право го сочинуваат…
Новости

Престој на странци

ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ Дефинирање на престој на странец Член 66 Престој на странец, во…
Новости

Дискриминација при работен однос

Дискриминација на работно место Забрана на дискриминацијата Член 6 Работодавачот не…
Новости

Застапување и полномошно

ЗАСТАПУВАЊЕ I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ Можност за застапување Член 76 (1) Договор, како и…
Новости

Составување на судски тестамент

СОСТАВУВАЊЕ НА СУДСКИ ТЕСТАМЕНТ Член 251 За составување на судскиот тестамент е…
Новости

Трговец поединец

ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ Поим Член 12 (1) Трговецот-поединец е физичко лице кое, во вид на…
Новости

Осигурување на моторни возила

ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА…
Кои сме ние
Адвокатско друштво Камчева и Димиќ

Основачи на Адвокатското друштво Камчева и Димиќ се Адвокат Емилија Камчева Стојановска и Адвокат Елита Димиќ.

Адвокатското друштво Камчева и Димиќ е формирано со цел обезбедување на правна помош и застапување на физичките и правните лица од областа на граѓанското право. Клиентите и соработниците на ова Адвокатско друштво добиваат широк спектар на услуги, правна помош поткрепена со практика и високо ниво на квалитетни услуги од областа на правото.

Основна цел ни е да ги надминеме очекувањата на нашите клиенти нудејќи постојана и високо квалитетна правна услуга.

 

Адреса

Ул. Никола Тесла бр.9А/8
1000 Скопје, Македонија

онлајн прашања и совети:

вибер 070/444-970

Податоци за контакт

070/444-970,  070/233-215
ad.kamcevaidimikj@gmail.com